Praktyki zagraniczne ERASMUS+

Chciałbyś odbyć ciekawą i prestiżową praktykę za granicą? Masz już jakąś firmę za granicą na oku? Nie masz środków, aby sfinansować swój wyjazd ani firma przyjmująca nie oferuje żadnego wsparcia finansowego lub jest ono nie wystarczające na pokrycie kosztów?

Tak? To koniecznie zobacz więcej! Praktyka Erasmus+ to coś dla ciebie!

Rekrutacja na wyjazdy w roku akademickim 2018/19
zostanie uruchomiona już wkrótce - w czerwcu 2018!

Więcej informacji tutaj - http://www.gwsh.pl/erasmus/erasmus-student-praktyki.html

 

Wyjazdy studentów mogą być realizowane:

lub

  • jako indywidualne zagraniczne praktyki studentów/abolwentów GWSH w wyszukanych i wybranych przez siebie instytucjach (firmach, przedsiębiorstwach, organizacjach, itp.) za granicą, z którymi student samodzielnie uzgadnia wszelkie warunki praktyki i kwestie organizacyjne z tym związane

Instytucja przyjmująca musi znajdować się za granicą, w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+, do których zalicza się: 28 państw członkowskich Unii Europejskiej; Islandia, Liechtenstein, Norwegia; Turcja; Była Jugosłowiańska Republika Macedonii.

BAZY OFERT PRAKTYK:

 

Studenci niepełnosprawni mogą liczyć na dodatkowe dofinansowanie na wyjazd Erasmus: szczegóły tutaj

Studenci otrzymujący w GWSH stypendium socjalne, mogą również liczyć na "dodatek socjalny - 861 zł/msc" do stypendium Erasmus: szczegóły tutaj

 

ZASADY OGÓLNE

Wyjazdy są możliwe już od I roku studiów pierwszego stopnia (licencjackich, inżynierskich). Możliwe są również praktyki absolwenckie - w trakcie pierwszego roku od ukończenia studiów GWSH z zaznaczeniem, iż kwalifikacja na te praktyki musi odbyć się w trakcie trwania studiów (na ostatnim roku).

Program praktyki jest uzgadniany przed wyjazdem studenta. Akceptacji dokonują 3 strony: student, instytucja przyjmująca i GWSH.

Minimalny czas trwania praktyki zagranicznej w ramach programu Erasmus to 2 pełne miesiące, przy czym 1 miesiąc wynosi 30 dni. Wyjazd stypendialny w programie Erasmus wymaga praktyki – pracy w pełnym wymiarze godzin.

Pobyt studenta na praktyce w instytucji przyjmującej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1 czerwca 2017r. a 30 września 2018r.

Praktyka może być praktyką obowiązkową lub dodatkową (nieobowiązkową), z punktu widzenia programu kształcenia, ale zawsze powinna gwarantować możliwość nabycia studentowi kompetencji związanych z jego kierunkiem kształcenia w GWSH oraz z jego osobistymi potrzebami rozwojowymi.

Studenci zakwalifikowani na wyjazd studyjny w ramach programu Erasmus otrzymują stypendium z programu przeznaczone na pokrycie części kosztów podrózy i pobytu w innym kraju (różnic w kosztach utrzymania). Wysokość stypendium co roku ulega zmianie (+/-)  i ustalana jest zgodnie z zasadmi programu określonymi przez Komisję Europejską i Narodową Agencję Programu.

Rozliczenie stypendium następuje w drodze dostarczenia do DWZ po zakończeniu praktyki dokumentów wydanych przez pracodawcę potwierdzających okres praktyki jak i zrealizowanie programu praktyki. Do rozliczenia stypendium przez uczestnika niezbędne jest również wypełnienie raportu on-line i testu OLS;

Każdy student jest zobowiązany ubezpieczyć się przed wyjazdem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), odpowiedzialności cywilnej (OC) oraz uzyskać odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne (koszty leczenia) na pełen czas podróży i pobytu za granicą. Zaleca się posiadanie dodatkowego ubezpieczenia na wypadek innych interwencji medycznych.

Student może sam wybrać instytucję zagraniczną, w której będzie mógł zdobyć efekty kształcenia zgodne z programem praktyk obowiązującym na danym kierunku. W celach rekrutacji na praktyki student indywidualnie i bezpośrednio kontaktuje się z  firmą (praktyka indywidualna).

 

APLIKACJA KROK PO KROKU

1. Student kontaktuję się z Instytucją zagraniczną lub w przypadku aplikacji na ofertę DWZ - z Uczelnianym Koordynatorem Erasmus+ w GWSH. 

2. Student uzyskuje zgodę instytucji zagranicznej wyrażoną listem akceptacyjnym - do pobrania poniżej.

3. Student składa następujące dokumenty w DWZ:

  • Formularz Zgłoszeniowy PRAKTYKI 2017
  • List akceptacyjny z instytucji zagranicznej (wzór17)
  • Potwierdzenie statusu studenta i średniej ocen ze studiów (wydaje Biuro Obsługi Studentów),
  • Ewentualnie inne dokumenty, o których mowa w zasadach rekrutacji
  • dokumenty znajomości j. obcego

 

DOKUMENTY - REKRUTACJA, ORGANIZACJA,  FINANSOWANIE, PRZEDŁUŻANIE POBYTÓW, ROZLICZENIE I IN.

Zasady rekrutacji i organizacji praktyk Erasmus 2017/18

Porozumienie o programie praktyki (LA) [EN] + Wskazówki do LA (praktyka) [PL] [EN] 

Zasady finansowania wyjazdów 2017 / 2018

Karta Studenta Erasmusa [PL] [EN]

Przewodnik Studenta

 

 

KAPITAŁ MOBILNOŚCI

Jeden student może uczestniczyć w okresach mobilności o łącznym maksymalnym czasie trwania do 12 miesięcy na każdy cykl studiów, niezależnie od liczby i rodzajów działań w zakresie mobilności. Uczestnictwo bez dofinansowania z funduszy UE jest wliczane w ten maksymalny czas trwania. Czas trwania praktyki w przypadku niedawnych absolwentów wynosi maksymalnie 12 miesięcy w ramach cyklu studiów, na którym składają oni wniosek o praktykę.

 

SYSTEM WSPARCIA JĘZYKOWEGO ONLINE (OLS) dla studentów GWSH uczestniczących w mobilności

1) Obowiązkowe testy biegłości językowej on-line

Zakwalifikowani uczestnicy mobilności zobowiązani są do przystąpienia do dwóch testów biegłości językowej w systemie OLS (przed i na koniec okresu mobilności).

2) Darmowe kursy językowe on-line dla zainteresowanych

Wszyscy studenci, którzy przystąpili do testu biegłości językowej będą mieć możliwość realizacji nieodpłatnego kursu językowego on-line.

Uczestnicy mobilności, którzy po pierwszym teście biegłości językowej w zakresie głównego języka wykładowego/pracy zostaną sklasyfikowani na poziomie B2 lub wyższym, będą mieć możliwość wyboru realizacji kursu językowego OLS w tym języku lub w innym lokalnym języku danego kraju, do którego wyjeżdżają, pod warunkiem, że jest on dostępny w systemie OLS.

Licencji na kurs udziela GWSH na wniosek zainteresowanego studenta. Kurs realizowany jest w okresie trwania mobilności studenta (w trakcie wyjazdu) w formie on-line.

 

 Student zobowiązany jest do samodzielnego sprawdzenia i uregulowania kwestii rozliczeń podatkowych. Istnieje możliwość skonsultowania kwestii związanych z rozliczeniem podatkowym np. w Krajowej Informacji Podatkowej http://www.kip.gov.pl 

Student zobowiązany jest wywiązać się w okresie realizacji praktyki za granicą ze wszystkich zobowiązań finansowych wobec Uczelni wynikających z zawartej Umowy o świadczenie usług edukacyjnych.